Inzichten van betrokken partijen, omwonenden en niet direct betrokkenen voor evaluatie overeenkomst AZC

Foto: ©Frits Sparnaaij

De gemeente Harderwijk nodigt iedereen uit om voor 2 juni een inbreng te doen voor de evaluatie van de toekomst van het AZC.

Overeenkomst AZC geëvalueerd met advies en inzichten

In juli 2021 verloopt de eerste vijf jaar van overeenkomst tussen het COA en de gemeente. Dit kan dan met 5 jaar worden verlengd. Of die verlenging er gaat komen en hoe die er dan uit komt te zien, hangt af van de evaluatie komend najaar. Het college van burgemeester en wethouders neemt hierover een besluit en vraagt hiervoor de gemeenteraad om advies. Ook wil de gemeente graag horen wat de inzichten zijn van betrokken partijen, omwonenden en niet direct betrokkenen. Henk Vermeer van Harderwijk Anders: “In principe is de overeenkomst tussen de gemeente en het COA een bevoegdheid van de burgemeester. Harderwijk Anders zou graag zien dat de gemeenteraad een grotere rol krijgt.”

Aantal bedden nog niet zeker

Volgens Peter de Groot van de VVD is het voor hen nog niet zeker hoeveel plekken het Harderwijkse AZC zou moet hebben. “We vinden het geen probleem dat een deel van het AZC beschikbaar blijft als buffer mocht onverhoopt de stroom weer toenemen. Ook willen we dat alle voorzieningen blijven bestaan zoals beveiliging, zorg, scholing, etc. Daarom weten we qua bedden nog geen exact getal. Dat gaan we nog uitvinden voor welk aantal dit het geval is,” vertelt hij. Ook is het voor de VVD, als initiatiefnemer van de motie ‘Veiligelanders’ duidelijk welke asielzoekers er in het Harderwijkse AZC kunnen verblijven.

Harderwijk startte met zo’n 400 bedden

In Harderwijk werd op het terrein Kranenburg-Noord in 2016 de poort geopend voor asielzoekers. Er werden woonunits geplaatst om mensen op te vangen die om wat voor reden dan ook niet meer in hun eigen land konden verblijven. De nood voor opvang in Nederland was 4 jaar geleden zo hoog, dat gemeenten door de overheid verplicht werden om asielzoekers en statushouders onderdak te bieden. Die verplichting geldt overigens nog steeds. Het Harderwijkse AZC had in eerste instantie voor zo’n 400 asielzoekers plek. Dit werd uitgebreid naar 800 plekken.

Verlenging zal er komen

Volgens Peter Sels van het CDA is het CDA voorstander van de verlenging, vanuit medemenselijkheid en onze verantwoordelijkheid voor mensen in de knel. Hij zegt: “We hebben de organisatie van de opvang en de ervaringen met betrekking tot het AZC kritisch gevolgd en bijgestuurd. Zo hebben we de incidenten van de ‘Veiligelanders’ aan de orde gesteld, zowel lokaal (bij het college) als ook landelijk (in de Tweede Kamer en bij het ministerie). Dat heeft geresulteerd in de ‘Harderwijkse’ aanpak, een strenge aanpak voor mensen die uit veilige landen komen en crimineel gedrag vertonen. Dat heeft gewerkt, merken we als we spreken met ondernemers bijvoorbeeld.”

In verhouding veel

Dat het AZC in zijn huidige vorm moet blijven bestaan, is volgens Henk Vermeer van Harderwijk Anders een bespreekpunt. Hij zegt: “Wij staan als sociale partij in principe positief tegenover verlenging. We vinden wel dat Harderwijk een in verhouding grote verantwoordelijkheid neemt en dat er evenwichtigere landelijke verdeling wenselijk is.” In die verdeling wordt hij gesteund door de Groot van de VVD: “We vinden als fractie dat we de asielzoekers over het land moeten spreiden. Harderwijk neemt hierin een groot aandeel als stad. En gezien de daling van de instroom in Nederland ten opzichte van 2015 mogen we daarin tegemoet gekomen worden.”

Evaluatie-onderwerpen

Of er weer vijf jaar een AZC in Harderwijk is en hoeveel plekken er dan beschikbaar zullen zijn, zal de komende weken blijken. Peter Sels: “Het CDA is van mening dat een capaciteit van 400 à 500 bewoners beter bij de schaal van Harderwijk hoort. In het begin hadden wij die ook en toen was het goed te doen. En we vinden het nog steeds belangrijk om ruimte te bieden aan gezinnen. Belangrijk is dat zowel de bewoners van Harderwijk als de bewoners van het AZC zich veilig voelen.” Volgens Henk Vermeer zal Harderwijk Anders ook pas advies over het besluit geven, zodra de evaluaties van 6 onderwerpen binnen zijn.

  • stand van zaken van de instroom van vluchtelingen
  • status van benodigde vergunningen en toestemmingen
  • ervaringen uit het omwonendenoverleg
  • ervaringen uit het openbare orde overleg
  • financiële aspecten
  • evaluatie(s) over het opvangcentrum en de hieraan verbonden voorzieningen, zoals de peuterspeelzaal

Op zelfde voet doorgaan

De SGP-fractie in Harderwijk vindt dat legale vluchtelingen onderdak geboden moet worden. Jan van Panhuis: “Gelet op alle omstandigheden mag de maximale capaciteit van 800 bedden gehandhaafd blijven.” Ook de PvdA-fractie vindt dat de verlenging met 5 jaar kan worden verlengd met een capaciteit van 800 bedden. Wilco Bos: “Terugbrengen van het aantal bedden zorgt dat andere gemeenten extra lasten krijgen. Waarom de locatie Harderwijk opgeven, terwijl de ruimte hier nu is, terwijl er een goed ingespeelde organisatie is, en terwijl er goede faciliteiten zijn?”

Nog een week

Tot 2 juni hebben mensen de tijd om hun inzicht door te geven aan de gemeente. Het gemeentebestuur en het COA zijn voorstander van een verlenging. Het college omdat huisvesting bieden aan asielzoekers en statushouders door het Rijk wordt opgelegd en er voor de optie 2×5 jaar is gekozen. En het COA heeft plekken nodig om dit proces te kunnen stroomlijnen.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Harderwijk Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Nunspeet Nieuws en Apeldoorn Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op de meest gezochte Facebook-pagina voor Harderwijks Nieuws? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06-17732224.

Reacties