Advies voor coalitie Harderwijk Anders, VVD, ChristenUnie en CDA

Foto: Gemeente Harderwijk

De verkenner voor de coalitievorming, de heer Hans Esmeijer, heeft een advies uitgebracht aan de voorzitters van de fracties in de gemeenteraad van Harderwijk. Zijn advies is om Harderwijk Anders, de VVD, CU en CDA te vragen om een nieuw college van B&W te vormen en te starten met de besprekingen over de vorming van het nieuwe college.

Gesprekken coalitievorming en voorkeurscoalitie

De gesprekken met de verkenner zijn met alle fractievoorzitters afzonderlijk gevoerd. In deze gesprekken heeft een open gedachtewisseling plaats gevonden over de coalitievorming en het benoemen van thema’s, die door de fractie beschouwd worden als mogelijk controversieel. Elke fractie heeft zich uitgesproken over een voorkeurscoalitie en heeft toegelicht waarom zij voor een bepaalde variant kiezen. Deze gesprekken hadden tot resultaat dat de combinatie van Harderwijk Anders, VVD, CU en CDA de voorkeur heeft van tenminste 6 fracties met een gezamenlijk zetelaantal van 23.

Conclusie

De conclusie van de verkenner is dat deze combinatie, gelet op de verkiezingsuitslag,  de uitgesproken voorkeur van partijen voor elkaar, het opgebouwde vertrouwen in de afgelopen vier jaar, de steun gerekend in het aantal zetels en de voorkeur van twee fracties (2 zetels) die niet in deze coalitie zijn betrokken, de voorkeur heeft.  De combinatie van Harderwijk Anders, VVD, CU en CDA ligt daarom het meest in de rede om verantwoordelijkheid te nemen voor een nieuw te vormen college van B&W. Alle fracties hebben zich uitgesproken voor een college met vier wethouders.

Koopzondag

Uit de gesprekken is ook gebleken dat de standpunten over de koopzondag tussen de beoogde coalitiepartners onderling verschillen, gelet ook op de onderscheiden verkiezingsprogramma’s. De verwachting is dat deze verschillen overbrugbaar zijn in de vervolggesprekken en dat de partijen tot een pragmatische oplossing komen. Kan een overeenstemming over de koopzondag niet bereikt worden, dan worden fracties opnieuw bevraagd naar hun voorkeur in tweede instantie.

Advies vervolgproces

Het advies van de verkenner is vandaag bekend gemaakt aan de fractievoorzitters. Zij hebben hierover een brief ontvangen. Gezien de bovenstaande uitkomst en de wens van de fracties om voortvarend met het proces voor collegevorming verder te gaan, is deze  communicatielijn gekozen. In het debat dat te zijner tijd in de gemeenteraad gevoerd gaat  worden over de collegevorming kan nadere toelichting worden gevraagd en gegeven worden door de fractiewoordvoerders.

Reacties